Om Oss

- Siden 1997

Tilpassning gjennom 20 år

Aktiv og Ung har jobbet med barn og ungdommer i over 20 år. Vi jobber for å skape helhetlige og tilpassede tjenester for våre deltagere, foresatte og oppdragsgivere.

 

Vår lange erfaring med å jobbe med barn og ungdom med forskjellige behov gjør at vi er godt rustet til å tilpasse våre tiltak etter de behovene hvert barn måtte trenge.

Kristoffer Jacobsen

Vi ønsker å danne grunnlaget for at deltagerne etterhvert vil oppnå vilje og evne til å ta ansvar for seg selv som enkeltindivid og samfunnsmenneske.

 

Vegard

Theie Sandven

Om Oss

- Ledelse og Ansatte

Ledelsen

Siden 2010 har ledelsen i Aktiv og Ung bestått av:

* Vegard Theie Sandven

* Kristoffer Jacobsen

* Marius Stavseng Slinning

Hvis du ringer eller kommer på et møte, er det en av oss du kommer til å treffe.

Ansatte

Våre ansatte har bakgrunn innenfor flere forskjellige fagområder. Dette ser vi som en styrke siden vi møter barn og ungdom med mange ulike behov. Vi har ansatte som er lærere, psykologer, sykepleiere, førskolelærere, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. Vi har også noen ansatte som har andre typer utdanning som har opparbeidet seg lang og god erfaringsbasert kompetanse med å jobbe med barn og ungdom gjennom arbeidet i Aktiv og Ung og veiledning fra ledelsen.

Gjøre en forskjell

Felles for alle er at de er engasjerte, dyktige og tydelige voksenpersoner som ønsker å utgjøre en forskjell i barn og ungdommers liv.

 

Om Oss

- Tilnærming og Metode

Menneskesyn

Aktiv og Ung bygger sine faglige prinsipp på et humanistisk menneskesyn. Likeverd er et viktig grunnprinsipp, samt menneskers rett til frihet og rett til kreativ selvrealisering. Dette innebærer blant annet at alle barn, unge og voksne har rett til og behov for trygghet, omsorg, sosial tilknytning, selvbestemmelse, anerkjennelse, og respekt.

Konsekvenspedagogikken

Aktiv og Ung har deler av konsekvenspedagogikken nedfelt i sitt miljøarbeid med barn og ungdom. Konsekvenspedagogikken har et klart og uttalt humanistisk menneskesyn som lederne i Aktiv og Ung har sluttet seg til for å kunne arbeide konsekvenspedagogisk.

Marius

Stavseng Slinning

Strukturert og Oversiktlig

Aktiv og Ung tilstreber seg å planlegge helger, ferier, dagtilbud, miljøarbeid og oppfølging til barna og ungdommene slik at den er strukturert og oversiktlig. Lederne skal representere stabilitet og forutsigbarhet for å skape den den trygghet vi ønsker hver enkelt deltager skal oppleve hos oss.

Tett Samarbeid

For å kvalitetssikre dette arbeidet har vi et tett samarbeid og kommunikasjon med barnet og familien underveis i prosessen, for å sikre at alle stemmer og ønsker blir hørt, og at behovet til barnet blir dekket. FN`s barnekonvensjon har nedfelt barns rettigheter og mange av punktene er sentrale og relevante for arbeidet vårt med barn og ungdom. Rettigheter som Alle barn er født frie og er like mye verdt, Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til, er gode eksempler på rettigheter som er vi har implementert i virksomhetens planer.

 

Aktiviteter

Aktiv og Ung fokuserer på å gi barn og ungdom forskjellige typer aktivitetstilbud med tett oppfølging av hver enkelt. Målet er å tilrettelegge aktiviteter ut i fra hver enkelts behov, ønske og ferdighetsnivå.

Vi mener:

"Når de riktige rammene for læring er til stede

vil det øke sjansene for mestring

som igjen vil kunne føre til økt selvfølelse".

 

Om Oss

- Mål

Våre mål:

  • Tilrettelegge aktiviteter ut ifra hvert enkelt barn/ungdoms behov

  • Gi barn/ungdom mulighet til læring og mestring - god selvfølelse

  • Barn/ungdom skal få mulighet å etablere kontakt med jevnaldrende

  • Barn/ungdom skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap der alle er like betydningsfulle

  • Barn/ungdom skal gjennom samvær med andre lære å vise hensyn og respekt for andre

  • Gi ungdom i risikogrupper spennende og lystbetonte alternativer som kan skjerme fra uheldige miljøer rundt hjemmet

  • Stabil oppfølging som bidrar til å skape trygghet, forutsigbarhet og trivsel for barnet/ungdommen

  • Barnet/ungdommen aktiviseres gjennom spennende og varierte opplevelser

Aktiv og Ung AS

Treschowsgate 2F

Telefon       :       22 60 55 44

E-post         :       kontakt@aktivogung.no

0477 Oslo

Organisasjonsnummer 979 490 313

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.
Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.
  • Cal_Deltaker_09
  • FB_04